English:

Slovensky

Terms and conditions

After the on-line booking the e-mail with request to pay deposit is sent to the client. By this the contract between suplier and client is considered to be valid:

I. Subject of the Contract

1. The subject of the contract is the provision of agreed services on the part of the supplier based on the requirements of the client.

2. The client’s requirements are specified in the written order which is an inseparable part of this contract.

II. Order fulfillment

1. This contract is agreed to a definite period, from ..................... to .................. per the client’s order. The period of the contract fulfillment is identical to the period that the supplier shall provide the client with the requested services.

III. Price and payment terms

1. The price of the ordered services is agreed to by the contractual parties and is specified in the order.

2. The client shall pay deposit specified in the (e-mail) order and usually it is:
- 50 EUR for accomodation less then 3 days
- 100 EUR for accomodation for more then 3 days
- 50% of the proposed complete service costs per this contract

3. The client is obliged to pay the deposit within 3 days after order is issued, the rest by the arrival.

4. The client’s order for the services offered by the supplier becomes binding on the date that the client’s deposit is shown on the supplier’s account. From the moment the client’s order is accepted by the supplier up to the moment the deposit is paid, the period for the ordered services is considered to be booked.

5. In the event that the client does not pay the deposit on time (within 3 days) the supplier has the right to cancel the booking.

IV. Rights and obligations of the contractual parties

1. The supplier shall undertake to:
- offer the client all relevant information pertaining to all services and actual prices which are the subject of this contract.
- provide the services to the stated scale, time and quality in accordance to the valid service specifications and standards of accommodation facilities.

2. The client shall undertake to:
- pay the advance payment for the provided services within the stated time limit.
- pay the balance of the payment within the stated time limit for the suppier’s services after receiving the invoice for said balance.
- respect the operating standards in force at the accommodation facility.

V. Breach of payment terms and contractual penalties

1. The contractual parties agree that in the event of delay in payment of the financial obligation the service supplier has the right to impose interest to the value of 0,05% of the owed amount for every day of delay in payment.

2. All order cancellations must be made in writing and must be documented and clearly dated. The service supplier shall make the following charges for every cancelled booking:
a) cancellation or reduction in scale of accommodation services (valid for all categories)
• over 60 days prior to agreed arrival date – no charge
• from 30 to 59 days prior to agreed arrival date – 30% of the complete value of the cancelled accommodation services
• from 15 to 29 days prior to agreed arrival date – 50% of the complete value of the cancelled accommodation services
• from 7 to 14 days prior to agreed arrival date – 70% of the complete value of the cancelled accommodation services
• from 1 to 6 days prior to agreed arrival date – 90% of the complete value of the cancelled accommodation services
• on the day of arrival - 100% of the complete value of the cancelled accommodation services
b) in the event of earlier than planned departure or non-use of booked services the client shall pay the supplier the agreed full amount for the booked services except in cases where the booked services offered by the supplier were not in fact provided by the supplier.
c) a contractual penalty shall not be charged as long as the part or entirely unused product is caused by a higher power which is necessary to be proven to the service supplier by the client.

VI. Breach of payment terms and contractual penalties

1. In the event of breach of contractual obligations the guilty party is obliged to reimburse the second contractual party for damages incurred unless it can be proved that the breach of contractual obligations was caused by circumstances outside their accountability.

2. The client is fully responsible for damages caused by impairment, damage or destruction of equipment and property of the service supplier that are caused by persons taking part in activities booked by the client from the service supplier.

VII. Breach of payment terms and contractual penalties

1. This contract becomes valid on the date it is sent by either mail, fax or by letter to the address of the client, or on the date the client books the services. The client expresses their consent to its wording when they make the advance payment for the booked services.

2. This contract shall be made in two identical copies whereby each of the contractual parties shall retain one copy.

3. The contractual parties agree to resolve any possible disputes which might arise from this contract by agreement. In the event that agreement cannot be achieved the dispute shall be resolved through legal channels in accordance with the laws valid in the Slovak Republic.

4. Questions which are not covered by this contract are governed by the statutes of the Commercial Law.

5. To show that this contract was signed willingly, earnestly and clearly with no one-sided benefits whatsoever this is confirmed by the signing of this booking contract by the authorised representatives of both contractual parties.

Slovensky:

In english

Obchodne podmienky

Po potvrdeni on-line objednavky je zakaznikovi zaslany e-mail s instrukciami na zaslanie zalohy. Tymto sa povazuje zluva o poskytnuti ubytovania (vid dole) za platnu:

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie dohodnutých služieb zo strany poskytovateľa na základe požiadavky objednávateľa.

2. Požiadavka objednávateľa je presne špecifikovaná v písomnej objednávke, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

II. Čas plnenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od......... do......... v zmysle objednávky objednávateľa. Čas plnenia zmluvy je totožný s časom poskytovania služby poskytovateľom objednávateľovi.

III. Cena a platobné podmienky

1. Cena za objednané služby je stanovená dohodou zmluvných strán a je súčasťou objednavky.

2. Objednávateľ uhradí na základe tejto zmluvy zalohu, ktora je uvedena v rezervacnom e-maile a obycajne to je
- 50 EUR pri pobyte do 3 dni
- 100 EUR pri pobyte nad 3 dni
- resp. 50% z predpokladanej celkovej ceny služieb.

3. Objednávateľ je povinný uhradiť zálohu do 3 dní.

4. Dňom pripísania zálohy na účet poskytovateľa služieb je rezervácia zo strany objednávateľa služieb záväzná. Od doby prijatia objednávky objednávateľom až do doby splatnosti zálohy sa považuje termín realizácie služby za rezervovaný.

5. V prípade, že objednávateľ zálohu riadne a včas neuhradí, poskytovateľ služieb je oprávnený rezerváciu zrušiť.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ služby sa zaväzuje:
- poskytnúť objednávateľovi relevantné informácie o službách a aktuálnych cenách, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
- poskytnúť služby v deklarovanom rozsahu, čase a kvalite podľa platných noriem a štandardov služieb ubytovacieho zariadenia.

2. Objednávateľ sa zaväzuje:
- uhradiť v stanovenej lehote finančný preddavok za poskytované služby.
- rešpektovať prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia.

V. Porušenie platobných podmienok a zmluvná pokuta

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s úhradou peňažného záväzku si poskytovateľ služby môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

2. Všetky storná objednávok musia byť v písomnej forme a musia byť preukázateľne a jasne datované. Poskytovateľ služby si pri storne objednávky účtuje nasledovnú zmluvnú pokutu:
a) pri storne alebo znížení rozsahu ubytovacích služieb
• nad 60 dní pred dohodnutým termínom nástupu – bez poplatku
• od 30 do 59 dní pred dohodnutým termínom nástupu – 30% z celkovej sumy stornovaných ubytovacích služieb
• od 15 do 29 dní pred dohodnutým termínom nástupu – 50% z celkovej sumy stornovaných ubytovacích služieb
• od 7 do 14 dní pred dohodnutým termínom nástupu – 70% z celkovej sumy stornovaných ubytovacích služieb
• od 1 do 6 pred dohodnutým termínom – 90% z celkovej sumy stornovaných ubytovacích služieb
• v deň nástupu 100% z celkovej sumy stornovaných ubytovacích služieb
b) v prípade predčasného odchodu alebo nevyužitia objednaných služieb zaplatí objednávateľ poskytovateľovi plnú výšku ceny všetkých objednaných služieb, okrem prípadov, kedy boli služby spôsobené neposkytnutím služieb zo strany poskytovateľa.
c) zmluvná pokuta nebude účtovaná, pokiaľ sa čiastočné alebo úplné neodobratie produktu uskutoční v dôsledku vyššej moci, ktoré je ale potrebné objednávateľom dokladovať poskytovateľovi služby,

VI. Porušenie platobných podmienok a zmluvná pokuta

1. V prípade porušenia povinnosti zo záväzkového vzťahu, je zmluvná strana povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

2. Objednávateľ služieb zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú znehodnotením, poškodením alebo zničením zariadenia a majetku poskytovateľa služieb zo strany osôb, ktoré sa zúčastňujú na akcii, ktorú objednávateľ u poskytovateľa služieb objednal.

VII. Porušenie platobných podmienok a zmluvná pokuta

1. Zmluva vstupuje do platnosti v deň odoslania mailom, faxom, listom na adresu objednávateľa, resp. dňom objednania služby objednávateľom. Objednávateľ uhradením preddavku za objednané služby prejavuje súhlas s jej znením.

2. Prípadné spory, ktoré zo zmluvného vzťahu vzniknú, sa zaväzujú zmluvné strany riešiť prednostne dohodou. Ak sa nedohodnú, spor bude riešený súdnou cestou podľa práva platného v Slovenskej republike.

3. Otázky, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4. Na znak súhlasu, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, jasne a zrozumiteľne bez akýchkoľvek jednostranných výhod, potvrdzujú túto skutočnosť oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán podpisom na objednávke.